JOIN US-ทำงานกับเรา

“สามัคคี มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ ผู้ให้และแบ่งปัน “

ผู้ที่สนใจสมัครงานกับเรา จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสรรหาพนักงานดังต่อไปนี้

การสรรหาพนักงาน

การสมัคร

      สมัครงานโดย จดหมายแนะนำตัวหรือใบสมัครออนไลน์ จากนั้นทางบริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครจากความต้องการของเรา เจ้าหน้าที่สรรหาจะติดต่อท่านในขั้นตอนต่อไป โดยในขั้นตอนนี้ เราต้องการพิจารณาเอกสารแนะนำประวัติผู้สมัคร ใบรายงานผลการศึกษาและเอกสารอ้างอิงอื่น ๆ ที่สำคัญ

การทดสอบและสัมภาษณ์

     หากผู้สมัครผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น เจ้าหน้าที่สรรหาจะทำการนัดหมายผ่านทางโทรศัพท์และอีเมลล์ทำการทดสอบและสัมภาษณ์ โดยจะทำการสัมภาษณ์ผู้สมัครหลังจากผู้สมัครผ่านการทดสอบของบริษัทตามตำแหน่งงานที่สมัครแล้ว

รับเข้าทำงาน

   ผู้สมัครที่ได้ทำงานกับเราจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า รวมถึงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ พนักงานที่มีผลงานดีจะได้รับรางวัลเป็นโอกาสในการพัฒนาทางวิชาชีพ เปิดโลกใหม่สู่อนาคต เริ่มอาชีพของคุณกับเรา

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

-สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
-สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานบวช
-สวัสดิการเงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
-สวัสดิการเงินช่วยเหลือ/เบี้ยเลี้ยง(ภายใน:ต่างประเทศ)
-สวัสดิการค่าความสามารถทางภาษา
-สวัสดิการค่าตำแหน่งงาน
-สวัสดิการค่าน้ำมันรถ
-สวัสดิการเบี้ยขยัน
-สวัสดิการเงินกู้พนักงาน
-ทุนการศึกษาบุตรพนักงานเรียนดี
-เงินรางวัลการขาย
-ค่าแนะนำพนักงานใหม่(สายปฏิบัติการ)
-เงินช่วยเหลือค่าประกันรถยนต์และยางล้อ (พนักงานขาย)
-ประกันสังคม
-เงินรางวัลประจำปี (ตามนโยบายและผลประกอบการ)

ผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

-ประกันชีวิตและสุขภาพ
-กิจกรรมประจำปีของบริษัท
-กิจกรรมวันเกิดพนักงาน
-งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
-ชุดของขวัญ สำหรับพนักงานคลอดบุตร
-การเยี่ยมไข้พนักงาน
-เครื่องแบบพนักงาน
-ห้องรับประทานอาหาร-เครื่องดีม
-ส่วนลดสินค้าสำหรับพนักงาน
-การลากิจ

การดูแลสุขภาพ

บริษัท ต้องการให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง ดังนั้นเราจึงมอบผลประโยชน์ด้านการดูแลสุขภาพ ดังต่อไปนี้
-การตรวจสุขภาพประจำปี
-การตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานเข้างานใหม่

การฝึกอบรมและพัฒนา

เราให้ความสำคัญกับการเพิ่มพูนทักษะและความรู้ของพนักงานโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ดังนี้

-การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาภายใน
-การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาภายนอก
-การศึกษาดูงาน

ตำแหน่งงานเพิ่ม-สมัครงานพนักงานประจำ

ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก :

-จัดทำแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันและสรุปรายงานประจำปี
-ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆพร้อมนำเสนอแก้ไขปัญหาและบันทึกผล
-วางแผนการดำเนินการโครงการงบประมาณกับ Outsource ภายนอก
-ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
-ปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์ ( จันทร์ – เสาร์ 8.00 – 17.00 น. )
คุณสมบัติเฉพาะทาง :

-มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง ฝ่ายอาคารสถานที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-ผ่านการอบรมและได้รับการรับรองการทดสอบฝีมือแรงงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติทั่วไป :

-เพศชาย อายุ 22 – 40 ปีขึ้นไป
-ระดับปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า ช่างเทคนิค ช่างกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีจิตใจรักบริการ ประสานงานได้ดี มุ่งเน้นผลลัพธ์ มีวุฒิภาวะทำงานได้ด้วยตนเอง
-สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office ( Excel/Power Point / Word)

สมัครงานนี้  Click…

พนักงานขาย Online(จัดการคลังสินค้า)

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก :
-การจัดการคลังสินค้า รับ -เข้า และการส่งมอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
-การจัดการพื้นที่คลังสินค้า บริหารและพัฒนาระบบการจัดการคลังด้วยการควบคุมพื้นที่ ตรวจสอบสินค้าคงคลัง และการรับจ่ายตามลำดับ
-ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดและแผนงาน ตลอดจนมอบหมาย ติดตามงานให้เกิดผลสำเร็จ
-บริหารจัดการทีมงานโดยระบบทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องเป้าหมาย ทั้งด้านการสรรหา การปฐมนิเทศ สอนแนะนำ ให้คำปรึกษา การวินัยพนักงาน วางแผน ติดตามงาน และประเมินผลลัพธ์ในงานได้
-ควบคุมค่าใช้จ่าย ด้วยการบริหารต้นทุนที่ต่ำแต่ให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าสูงสุด
-ทบทวนและรายงานผลการปฏิบัติการตามระบบการบริหารผลงานและ KPIs
-รับOrder Online บริหารStock
-ขาย Online และ Line ,Facebook
-สามารถ Lineสด บนFacebook ได้
-อื่นๆตามหัวหน้างานบัญชา
-ปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์ ( จันทร์ – เสาร์ )
คุณสมบัติเฉพาะทาง :
-จบปริญาตรีสาขาการจัดการวิศวกรรม โลจิสติกส์และซัพพลายเชน หรือที่เกี่ยวข้อง หรือ ด้าน IT
-ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้าหรือสายงานการผลิต
-ความรู้ด้านการบริหารคลังสินค้าและจัดส่ง หากมีประสบการณ์ในการปรับปรุงกระบวนการและการเพิ่มผลผลิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีทักษะการใช้ MS Office โดยเฉพาะ Excel & PowerPoint ,Photoshop,Facebook,Line,Youtube

คุณสมบัติทั่วไป :
-อายุระหว่าง 23- 45 ปี
-รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามข้อตกลง ตลอดจนสร้างพัฒนาระบบการติดตามกระบวนการพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องได้
-บุคลิกภาพดี สามารถสื่อสารประสานได้ทุกระดับในองค์กร มีภาวะผู้นำ บริหารจัดการคนได้

สมัครงานนี้  Click…

พนักงานขาย-หน้าร้าน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก :

-นำเสนอกลยุทธ์และแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบาย
-วิเคราะห์ข้อมูลสินค้าและผู้รับจ้างผลิตต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพและราคาของสินค้าที่จัดซื้อ
-สำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพทางธุรกิจของผู้รับจ้างผลิตต่างประเทศ เพื่อนำเสนอการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือการคัดเลือกในการจัดซื้อเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร
-ควบคุมการดำเนินการตามแผนงานของส่วนงาน ตลอดจนพัฒนาระบบการทำงานเพื่อปรับปรุงแผนงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
-สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างตามมอบหมาย
-ปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์ ( จันทร์ – เสาร์ 8.00 – 17.00 น. )
-มีทักษะการใช้ MS Office โดยเฉพาะ Excel & PowerPoint
-อื่นๆตามหัวหน้างานบัญชา
คุณสมบัติเฉพาะทาง :

-ปริญญาตรีขึ้นไป ใช้ภาษาได้ดีหรือที่เกี่ยวข้อง
-ทักษะการใช้ภาษาไทย หรือ จีน หรือ อังกฤษ อยู่ในระดับดีหรือดีมาก
คุณสมบัติทั่วไป :

-สัญชาติไทย อายุระหว่าง 24-45 ปี
-มีบุคลิกภาพที่ดีสามารถประสานงานกับทุกระดับตำแหน่งงานในองค์กรได้
-มีความคิดริเริ่ม ภาวะผู้นำ บริหารคนแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์
-หากใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดี
-สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้เป็นครั้งคราว

สมัครงานนี้  Click…

ตำแหน่งงานว่าง-สมัครงานพนักงาน Part time (นักเรียน-นักศึกษา หรือ บุคคลทั่วไป)

พนักงานขาย Online-หน้าร้าน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก :

 1. พัฒนาการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบาย
 2. วิเคราะห์ข้อมูลสินค้า
 3. สำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพทางธุรกิจ
 4. ดูแลลูกค้า Online เช่น Line,Facebook
 5. Live สด เสนอขายสินค้า
 6. ปฏิบัติงาน  6  วัน /  สัปดาห์  ( จันทร์ – เสาร์  8.00 – 17.00 น. )
 7. อื่นๆตามบัญชาจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติเฉพาะทาง :

 • นักเรียน นักศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป หรือที่เกี่ยวข้อง  
 • ทักษะการใช้ภาษาได้ดี(พูดเก่ง ทำเก่ง เข้าใจความต้องการของลูกค้า)
 

คุณสมบัติทั่วไป :

 • สัญชาติไทย อายุระหว่าง 20-45 ปี  
 • มีบุคลิกภาพที่ดีสามารถประสานงานกับทุกระดับตำแหน่งงานในองค์กรได้
 • มีความคิดริเริ่ม ภาวะผู้นำ บริหารคนแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์
 • หากใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดี
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้เป็นครั้งคราว

 สมัครงานนี้  Click…

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (สรรหา)

ToysMarketOnline.com

โทรศัพท์ : 0-2000-7785

มือถือ : 085-0424-930

อีเมล์ : Toysmarketonline@gmail.com

เลขที่ 3 /1076 ถ.พหลโยธิน เเขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220 

แผนที่การเดินทาง | แผนที่ใน Google Map