นโยบายความเป็นส่วนตัว
บทนำ

เราให้ความสำคัญแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์ และ หรือ แอพพลิเคชั่น และประสงค์ให้ผู้ใช้บริการได้คุ้นเคยกับวิธีที่จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ซึ่งเราได้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อปรับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้จัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เรานำเสนอหากผู้ใช้บริการไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับเงื่อนไขตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดยุติการใช้งาน และ/หรืองดการให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

ข้อมูลที่รวบรวมจัดเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่ช่วยให้เราทราบถึงข้อมูลเฉพาะตัวบุคคลของผู้ใช้บริการ ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อระบุชื่อ ติดต่อ หรือตามหาผู้ใช้บริการได้
เราอาจได้รับข้อมูลจากผู้ใช้เว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่นโดยตรง เมื่อผู้ใช้บริการให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านการใช้งานต่างๆ ในเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่นเช่น การลงทะเบียน การซื้อสินค้าหรือบริการ การแสดงความคิดเห็น การส่งข้อซักถาม ซึ่งลักษณะข้อมูลที่เอสแอนด์พีอาจเก็บรวบรวมไว้จากผู้ใช้บริการโดยตรง ได้แก่ ชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลการชำระเงินอื่นๆ เป็นต้น
เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับเท่านั้น เราอาจจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ด้วยเหตุผลบางประการ เช่น

– การบันทึกการขาย ตามกระบวนการทำงานและจัดส่งรายการสั่งสินค้าของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้าให้ผู้ใช้บริการทราบ
– การบริการผู้ใช้เว็บไซต์ และเราซึ่งรวมถึงการตอบสนองผู้บริโภคในเรื่องคำถาม ข้อสงสัย การบริการ คำติชม ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เรา
– แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเว็บไซต์หรือ แอพพลิเคชั่น
– เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและวิเคราะห์ทางการตลาด
– เพื่อนำไปพัฒนาสินค้าและการให้บริการ รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์และ แอพพลิเคชั่นให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บิรการ
– เพื่อการนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ใหม่ รายการส่งเสริมการขายการโฆษณาและอื่นๆ

บัญชีผู้ใช้ของท่าน
– ท่านจะต้องรับผิดชอบสำหรับการรักษาความลับของบัญชีและรหัสผ่านของท่าน และจำกัดการเข้าดูข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของท่าน และ ท่านตกลงที่จะยอมรับผิดชอบ/ยอมรับค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีหรือรหัสผ่านของท่าน
– ท่านไม่ควรใช้บัญชีและรหัสผ่านของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ของท่านเองในการดำเนินการใดๆบนเว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่นนี้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะไม่เปิดเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของผู้ใช้บริการแก่บุคคลที่สามซึ่งมีวัตถุประสงค์จะใช้ข้อมูลในการทำการตลาดโดยตรงกับผู้ใช้บริการ เว้นแต่ได้รับความยินยอมที่ระบุไว้ชัดเจนก่อนหน้านั้นแล้วอย่างไรก็ดี เรายัง
อาจเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลที่สามด้วยวัตถุประสงค์บางประการ ขึ้นอยู่กับเหตุผลดังนี้

– บริษัทในเครือ เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแก่นิติบุคคลอื่นที่อยู่ในเครือของเรา
– ผู้ให้บริการทางธุรกิจหรือคู่ค้าทางธุรกิจกับเรา เราอาจจะมีความเกี่ยวพันกับผู้ให้บริการทางธุรกิจ ตัวแทน หรือ ผู้รับเหมา ในฐานะตัวแทนกระทำการในนามเรา รวมถึงเป็นผู้ประสานงานเว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่น เราและการบริการที่มีให้กับผู้ใช้เว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่น บุคคลที่สามเหล่านี้อาจนำมาซึ่งการเข้าใช้ หรือเหตุผลใดๆก็ตามที่จะนำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์ในการให้บริการกับท่าน
– ข้อเรียกร้องทางกฎหมาย และการถ่ายโอนทางธุรกิจ เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านหากมีข้อบังคับทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ การตัดสินใจโดยสุจริตของเรา ซึ่งต้องมีความสมเหตุสมผลและจำเป็นอย่างยิ่งในขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายหรือมีผลในกระบวนการดำเนินการทางคดี ในรูปแบบการโอนกิจการทั้งหมด หรือการโอนกิจการเพียงบางส่วน หรือการเข้าซื้อกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนของเราโดยบริษัทอื่น ผู้เข้ารวบกิจการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เราคงรักษาไว้อยู่ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนตัวด้วย

คุกกี้
เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่มีลักษณะคล้ายกันอื่นๆ เพื่อช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น และนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่นของเราให้ดีขึ้น ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เก็บรวบรวมจะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ เรา

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนบุคคล
เราอาจเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนบุคคลตัวนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลบังคับใช้เมื่อเราประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขลงในเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่นนี้ การที่ผู้ใช้บริการใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นนี้ ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับและตกลงตามนโยบายความเป็นส่วนบุคคลฉบับแก้ไข